หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

 
การจดทะเบียนรับรองบุตร
          การรับรองบุตร  เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้  ซึ่งวิธีการนี้บิดาสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็ก  โดยบิดาสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรของตนได้ แต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาของเด็ก โดยทั้งสองคนต้องไปให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนแต่หากบุคคลทั้งสองไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น  มารดาถึงแก่ความตายแล้ว หรือกรณีเด็กไม่อาจแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ เช่น อายุยังน้อยเกินไป  การรับรองบุตรนั้นผู้ร้อง (บิดา) จะต้องมาร้องขอให้ศาลมีคำสั่งรับรองบุตร
          ดังนั้น  ผู้ร้อง (บิดา) จึงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตศาลให้ความยินยอมแทนผู้เยาว์หรือแทนมารดาในการที่ผู้ร้องจะจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องและบุตรตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป 

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนรับรองบุตร
(นำต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมสำเนา 2 ชุด)
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง (บิดา)     
2. ทะเบียนบ้านของผู้ร้อง, มารดา และผู้เยาว์   
3. สูติบัตรของผู้เยาว์ หรือบุตร   
4. ใบมรณบัตรของมารดาผู้เยาว์ (กรณีมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต)
5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้ร้อง, ผู้เยาว์, มารดาของบุตร 
6. หนังสือให้ความยินยอมของมารดาผู้เยาว์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมารดายังมีชีวิต)   

ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้อง
1. ค่าขึ้นศาล  200 บาท
2. ค่าประกาศหนังสือพิมพ์  500 บาท
   
          นับแต่วันที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องไม่น้อยกว่า  45 วันนับแต่วันยื่นคำร้อง และภายในเวลา 15 วัน   นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้ว  ผู้ร้องจักต้องนำบุตรและมารดาของบุตรไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจฯกรุงเทพเพื่อประมวลและรายงานข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อศาลประกอบในการพิจารณาคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร (ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 117)
          อนึ่ง ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ผู้ร้องพร้อมมารดาผู้เยาว์ และผู้เยาว์ต้องมาศาลและนำเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีพยานมาศาลเพื่อทำการไต่สวนคำร้องเมื่อพ้นกำหนด  1 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง  ผู้ร้องสามารถขอคัดถ่ายคำสั่งศาลโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้องและขอหนังสือสำคัญแสดงคดีถึงที่สุด แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป

เขตอำนาจศาลในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
     ๑. เขตคลองสาน                                                    ๒๔. เขตบึงกุ่ม
     ๒. เขตคลองเตย                                                    ๒๕. เขตปทุมวัน
     ๓. เขตจตุจักร                                                        ๒๖. เขตประเวศ    
     ๔. เขตจอมทอง                                                      ๒๗. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
     ๕. เขตดอนเมือง                                                    ๒๘. เขตพญาไท  
     ๖. เขตดินแดง                                                        ๒๙. เขตพระนคร
     ๗. เขตดุสิต                                                            ๓๐. เขตพระโขนง
     ๘. เขตตลิ่งชัน                                                        ๓๑. เขตภาษีเจริญ
     ๙. เขตทวีวัฒนา                                                     ๓๒. เขตยานนาวา
     ๑๐. เขตทุ่งครุ                                                        ๓๓. เขตราชเทวี
     ๑๑. เขตธนบุรี                                                        ๓๔. เขตราษฎร์บูรณะ
     ๑๒. เขตบางกะปิ                                                   ๓๕. เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว)
     ๑๓. เขตบางกอกน้อย                                            ๓๖. เขตลาดกระบัง
     ๑๔. เขตบางกอกใหญ่                                           ๓๗. เขตวังทองหลาง
     ๑๕. เขตบางขุนเทียน                                             ๓๘. เขตวัฒนา
     ๑๖. เขตบางเขน  (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง)                  ๓๙. เขตสาทร
     ๑๗. เขตบางคอแหลม                                            ๔๐. เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงสายไหมและแขวงออเงิน)
     ๑๘. เขตบางซื่อ                                                      ๔๑. เขตสัมพันธวงศ์
     ๑๙. เขตบางนา                                                      ๔๒. เขตสวนหลวง
     ๒๐. เขตบางบอน                                                   ๔๓. เขตหนองแขม
     ๒๑. เขตบางพลัด                                                   ๔๔. เขตหลักสี่
     ๒๒. เขตบางรัก                                                      ๔๕. เขตห้วยขวาง
     ๒๓. เขตบางแค                

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
    ๑. เขตมีนบุรี                      
    ๒. เขตคลองสามวา                 
    ๓. เขตคันนายาว            
    ๔. เขตบางเขน (เฉพาะในแขวงท่าแร้ง)
    ๕. เขตลาดกระบัง
    ๖. เขตลาดพร้าว (เฉพาะในแขวงจรเข้บัว)
    ๗. เขตสะพานสูง
    ๘. เขตสายไหม (เฉพาะในแขวงสายไหมและแขวงออเงิน)
    ๙. เขตหนองจอก
 
 
   

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :