หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

การติดอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ
          1. หนังสือมอบอำนาจเป็นตราสาร 7. ใบมอบอำนาจ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ต้องปิดอากรแสตมป์ดังนี้ 
             (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว 
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
             (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
             (
ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว    โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท
         2. คนต่างด้าวหลายคนสามารถมอบอำนาจในใบมอบอำนาจฉบับเดียวกันให้ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวได้  ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องปิดอากรแสตมป์คิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่ง  และผู้มอบอำนาจดังกล่าวมอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียวหรือมากกว่าครั้งเดียวก็ได้ แต่ต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม 1.
 
การติดอากรแสตมป์สัญญาเช่า
        1. สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตลาดปลา ก. โดยมีสหกรณ์ประมง ก. เป็นผู้เช่ากำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 อัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท
        2. สัญญาเช่าอาคารส่วนอำนวยการและส่วนแผนและงบประมาณ   โดยมีสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นผู้เช่า กำหนดระยะเวลาการเช่า 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท
       เงินค่าเช่าที่ได้รับทั้งหมดนำมาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงหารือว่า สัญญาเช่าทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
       สัญญาเช่าตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะแห่งตราสาร 1. เช่าที่ดินฯ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร ผู้ให้เช่ามีหน้าที่เสียอากร แต่โดยที่ฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีปัญหาว่าจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร "ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็น.......องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.......อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่ องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ"
 
การยกเว้นอากรจึงไม่ยกเว้นให้ในกรณี
       (1) องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือ
       (2) การพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ
      ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าการให้เช่าเป็นการพาณิชย์หรือไม่ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารตลาดปลา ก. และสัญญาเช่าอาคารส่วนอำนวยการและส่วนแผนและงบประมาณ เป็นสัญญาที่เอกชนหรือบุคคลใดก็อาจสร้างอาคารดังกล่าวและให้เช่าได้ จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ในทางธุรกิจหรือมีลักษณะเป็นการหารายได้เช่นเดียวกับเอกชน จึงเป็นการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
 
 
 
ที่มา http://www.rd.go.th
 
 
 

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :