หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

   
          คนทั่วไปเมื่อได้รับหมายศาล มักจะกลัวลนลานจนทำอะไรไม่ถูก เพราะเมื่อมีหมายศาลมาถึงตัว มักจะคิดถึงเรื่องการฟ้องร้องไว้ก่อน ทั้งที่จริงๆ แล้วหมายศาลมีหลายชนิดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมายศาลที่ถูกฟ้องร้องเสมอไป อาจเป็นหมายศาลในเรื่องอื่นๆ ก็ได้ ก่อนอื่นจะต้องตั้งสติให้ดีเมื่อได้รับหมายศาล ดูให้รอบคอบว่าเป็นหมายอะไร ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เนื่องจากหมายศาลมีหลายประเภท ทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา ดังนั้น จึงทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้บ้าง ดังนี้ คือ หมายศาลในคดีแพ่งที่สำคัญๆ ได้แก่
          1. หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง หรือ หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นหมายในคดีแพ่ง หากได้รับหมายนี้ แสดงว่า ผู้มีชื่อในหมายได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว หากได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้ว มีหน้าที่ต้องทำคำให้การยื่นต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันรับหมายได้ล่วงพ้นไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ถูกฟ้อง ยังมีเวลาที่ยื่นคำให้การแก้คดีได้รวมแล้ว 30 วัน นับแต่วันปิดหมายเพื่อการต่อสู้คดี มิเช่นนั้นจะหมดสิทธิในการต่อสู้ ทำให้ต้องแพ้คดี และต้องรับผิดชอบตามฟ้อง ดังนั้น เมื่อได้รับหมายต้องรีบติดต่อทนายความทันที เพื่อปรึกษาและดำเนินการในการต่อสู้คดี

          2. หมายเรียกคดีไม่ยุ่งยาก, หมายเรียกคดีมโนสาเร่ มโนสาเร่ คือ คดีที่ฟ้องร้องกันโดยมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาท หรือคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จำเลยต้องมาศาลตามวันนัดพิจารณาในหมายเพื่อการไกล่เกลี่ย และต้องให้การแก้คดีและสืบพยาน จำเลยจะยื่นคำให้การแก้คดีก่อนวันนัดก็ได้ แต่อย่างช้าต้องไม่เกินวันนัดนั้น ถ้าจำเลยไม่ได้ให้การในวันนัด ศาลจะพิจารณาคดีต่อไป โดยถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และถ้าจำเลยไม่ได้มาศาลในวันนัดดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี ศาลจะสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาด้วยและศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว
 
          3. คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีแพ่ง) เมื่อได้รับหมายดังกล่าวแล้ว ผู้มีชื่อในหมายมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารหรือวัตถุพยานไปยังศาลตามรายการที่ระบุไว้ในหมาย หากขัดขืนอาจมีความผิดฐานขัดขืนหมายศาล ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้จะมีระบุไว้ในด้านหลังของหมาย แต่หากไม่มีเอกสารหรือวัตถุพยานตามหมายเรียกอยู่ในครอบครองก็ให้ทำหนังสือชี้แจงไปยังศาลเพื่อให้ศาลและผู้ขอหมายเรียกทราบต่อไป แต่หากมีบางส่วน หรือมีแต่ไม่อาจส่งไปให้ทันตามกำหนดเวลาได้ ก็ต้องทำหนังสือแจ้งเหตุไปให้ทราบด้วยเช่นกัน

           4. หมายเรียกพยานบุคคล เมื่อได้รับหมายจะต้องไปศาลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหมาย เพื่อเบิกความเป็นพยานต่อศาล หากขัดขืนไม่ไปตามกำหนดศาลอาจออกหมายจับเอาตัวกักขังได้ และอาจถูกฟ้องได้ และหากผู้ขอหมายยังประสงค์จะให้เบิกความเป็นพยานต่อศาลอีกก็จะต้องส่งหมายมาให้อีกครั้งหนึ่ง
 
           5. หมายบังคับคดี เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีแล้วและจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ก็จะมีการออกหมายบังคับคดีส่งให้จำเลย เมื่อจำเลยได้รับหมายบังคับคดีแล้วมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำพิพากษา  มิฉะนั้นอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกขายทดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้
 
 หมายในคดีอาญาที่สำคัญๆ มีดังนี้
 
            1. หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีอาญาถ้าผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเอง ตามกฎหมายศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนว่าคดีที่โจทก์ฟ้องนั้นมีมูลหรือไม่ ถ้ามีมูลศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป ถ้าศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลศาลก็จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็ไม่ต้องทำการไต่สวนมูลฟ้อง พนักงานสอบสวนจะทำสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อไป  เมื่อได้รับหมายนัดจึงต้องดูรายละเอียดว่าศาลกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องวันและเวลาใด และหากประสงค์จะต่อสู้คดีก็ต้องรีบปรึกษาทนายความทันที เพื่อทำหนังสือแต่งตั้งทนายความแล้วให้ทนายความไปทำการซักค้านพยานโจทก์ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแทน โดยในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยไม่จำเป็นต้องไปศาล ส่วนใหญ่แล้วในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องจำเลยมักจะไม่ไปศาลเพราะหากจำเลยไปศาลในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้พิจารณา จำเลยจะถูกควบคุมตัวทันที จึงต้องเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวด้วย

            2. หมายเรียกพยานบุคคล เมื่อได้รับหมายดังกล่าวแล้วก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการที่ได้รับหมายเรียกพยานบุคคลในคดีแพ่ง ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  มิฉะนั้นก็จะมีความผิดเช่นเดียวกัน
 
            3. หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุ(คดีอาญา) หากได้รับหมายเรียกให้ส่งพยานเอกสารหรือวัตถุต่อศาล จะต้องจัดส่งเอกสารหรือวัตถุตามที่ระบุในหมายไปยังศาลตามวันเวลาที่ศาลกำหนด หากขัดขืน อาจมีความผิดฐานขัดขืนหมายศาล ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้จะมีระบุไว้ในด้านหลังของหมายเรียก แต่หากไม่มีเอกสารหรือวัตถุพยานตามหมายเรียกอยู่ในครอบครองก็ให้ทำหนังสือชี้แจงไปยังศาลเพื่อให้ศาลทราบต่อไป แต่หากมีบางส่วน หรือมีแต่ไม่อาจส่งไปให้ทันตามกำหนดเวลาได้ ก็ต้องทำหนังสือแจ้งเหตุไปให้ทราบเช่นกัน หรือจะไปแถลงด้วยวาจาต่อศาลตามวันและเวลาที่ระบุในหมายก็ได้
 
             4. หมายค้น หมายจับ หมายขัง และหมายปล่อย กฎหมายห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ส่วนหมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย เป็นเรื่องเฉพาะที่มีขั้นตอนลึกลงไปอีกซึ่งศาลจะกำหนดไว้ในหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น การได้รับหมายศาลเป็นเรื่องที่ปกติ อาจเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ดังนั้น เมื่อได้รับหมายศาลจะต้องตั้งสติให้ดีอย่ากลัวลนลานจนเกินเหตุ ถ้าไม่แน่ใจก็รีบปรึกษาทนายความทันที
 
 
 
 
                       


             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :