หน้าหลัก          บริการของเรา             ติดต่อเรา              English                                             

 
คดีเยาวชน  หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาและในขณะกระทำความผิดผู้กระทำมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัวแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จากคำจำกัดความของคำว่า “ครอบครัว” ดังกล่าว อาจแบ่งความหมายออกได้ดังนี้ คือ
  • เป็นคดีแพ่งที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ
  • เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถหรือสิทธิหรือการสาบสูญตามที่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1
  • เป็นคดีแพ่งที่ใช้บังคับตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 เรื่องการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้เยาว์ มาตรา 1610 และ 1692 กับเรื่องสละมรดก มาตรา 1611
          ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีแพ่งนั้น ๆ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534   มาตรา 12 ได้บัญญัติทางแก้ไว้ว่า ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด
องค์คณะของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีแพ่ง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
  • คดีครอบครัวที่ไม่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง กฎหมายกำหนดให้ศาลถามคู่ความว่าประสงค์จะให้มีผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะพิจารณาคดีหรือไม่ หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการ  ก็ให้องค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษา 2 คน   เหมือนคดีในศาลชั้นต้นทั่วไป โดยไม่มีผู้พิพากษาสมทบ
  • คดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอีกอย่างน้อย 2 คน  

การพิจารณาและพิพากษาคดี

  • ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใด ๆ ในคดีครอบครัวศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 118
  • ในคดีครอบครัวศาลมีอำนาจที่จะเปรียบเทียบให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อพิพาท โดยคำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นหลัก ตลอดจนมีอำนาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบิดามารดาผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ประนีประนอม เพื่อให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกัน หรืออาจมอบหมายให้พนักงานสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกันก็ได้ ตามมาตรา 110
  • ศาลมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เป็นผู้กำกับผู้ใช้อำนาจปกครองตามมาตรา 119 ในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองหรือไม่มีบิดามารดา หรือมีแต่ไม่ใช้อำนาจปกครอง เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของผู้เยาว์ และศาลเห็นว่าไม่มีผู้อื่นเหมาะสมก็จะตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เป็นผู้กำกับปกครองผู้เยาว์ ตามมาตรา 120 

การอุทธรณ์ฏีกา

          จะเห็นได้ว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีครอบครัวโดยส่วนใหญ่แล้วยังยึดหลักการพิจารณาคดีแพ่ง โดยทั่วไปการอุทธรณ์ฎีกาก็เช่นกัน คงนำหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ซึ่งก็เหมือนคดีธรรมดา ดังนั้น คดีใด ๆ จะอุทธรณ์ฎีกาได้หรือไม่เพียงใด จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 - 252 ด้วย
 

             

  
 

                 บริการของเรา   

 

!!ด่วน!!

รับสมัครเสมียนทนาย

-มีประสบการณ์

-พื้นที่นนทบุรี

โทร.081-9116049

Line: lertlawyer


                กฎหมายน่ารู้   

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 การติดอากรแสตมป์
 Notary Public คืออะไร
 เมื่อได้รับหมายศาล
 Copyright คืออะไร
 ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนรับรองบุตร


         Link ที่เกี่ยวข้อง   


 

     

 

Copyright (c) 2006 Paultotsapon. All rights reserved. Do not duplicate in any form.

Paultotsapon Law Office 11/78 Moo 1  Ratchapruek Rd., Bangplub, Pakkred , Nonthaburi, THAILAND 11120

Tel. 081-911-6049  Email : Paultotsapon@hotmail.com

 

Visitors :